Details of studies

46XY gonadal dysgenesis (Ajay Thankamony)

GOBHAR study (Sabine Hannema)